flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Компетенція та нормативно-правові засади діяльності суду

20 грудня 2017, 13:53

Відповідно до ст. 125 Конституції України система судів загальної юрисдикції в Україні будується за принципами територіальності і спеціалізації. Відповідно до закону діють апеляційні та місцеві суди .

Апеляційний суд Чернігівської області діє на підставі Конституції УкраїниЗакону України "Про судоустрій і статус суддів"Цивільного процесуального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу УкраїниКодексу України про адміністративні правопорушення, іншими правовими актами і є одним із судів загальної юрисдикції в судовій системі Україні. До його складу входять голова суду, його заступники та судді.

Перелік справ, підсудних суду: Апеляційний суд Чернігівської області розглядає цивільні, кримінальні справи та справи про адміністративні правопорушення.

Територіальна підсудність суду поширюється на територію Чернігівської області.

Законом України "Про судоустрій і статус суддів" визначено такі повноваження апеляційного суду:

- здійснює правосуддя у порядку, встановленому процесуальним законом;

- аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику, інформує про результати узагальнення судової практики відповідні місцеві суди, а також суди вищого рівня;

- надає місцевим судам методичну допомогу в застосуванні законодавства;

- здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

В Апеляційному суді Чернігівської області діють судові палати: з розгляду цивільних справ та з розгляду кримінальних справ.

Судову палату очолює секретар судової палати, який обирається зборами суддів з числа суддів цього суду. Рішення про утворення судової палати, її склад, а також про обрання секретаря судової палати приймаються зборами суддів апеляційного суду за пропозицією голови суду. Секретар судової палати організовує роботу відповідної палати, контролює здійснення аналізу та узагальнення судової практики у справах, віднесених до компетенції палати, інформує збори суддів апеляційного суду про діяльність судової палати.

 

Очолює апеляційний суд голова суду, який обирається зборами суддів

До повноважень голови апеляційного суду належать:

1) представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами;

2) визначає адміністративні повноваження заступників голови апеляційного суду;

3) контролює ефективність діяльності апарату суду, погоджує призначення на посади керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду, вносить подання про застосування до керівника апарату суду, його заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства;

4) видає на підставі акта про призначення судді на посаду, переведення судді, звільнення судді з посади, а також у зв’язку з припиненням повноважень судді відповідний наказ;

5) повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та Державну судову адміністрацію України, а також через веб-портал судової влади про вакантні посади суддів в апеляційному суді у триденний строк з дня їх утворення;

6) забезпечує виконання рішень зборів суддів апеляційного суду;

7) організовує ведення та аналіз судової статистики, організовує вивчення та узагальнення судової практики, інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства;

8) сприяє виконанню вимог щодо підтримання кваліфікації суддів апеляційного суду та підвищення їхнього професійного рівня;

9) здійснює повноваження слідчого судді та призначає з числа суддів апеляційного суду суддів (суддю) для здійснення таких повноважень у випадках, визначених процесуальним законом;

10) здійснює інші повноваження, визначені законом.

2. Голова апеляційного суду з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження.

3. У разі відсутності голови апеляційного суду його адміністративні повноваження здійснює один із заступників голови суду за визначенням голови суду, за відсутності такого визначення - заступник голови суду, який має більший стаж роботи на посаді судді, а в разі відсутності заступника голови суду - суддя цього суду, який має більший стаж роботи на посаді судді.

Голова апеляційного суду з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження.

Повноваження голови суду закріплені відповідним наказом.

У разі відсутності голови апеляційного суду його адміністративні повноваження здійснює  заступник голови суду. 

Заступник голови апеляційного суду здійснює адміністративні повноваження, визначені головою суду.

Повноваження заступника голови суду визначені відповідним наказом голови суду.

 

 

26 грудня  2016 року                      НАКАЗ                                № 107 - од

 

Про визначення повноважень

заступника голови Апеляційного суду

Чернігівської  області

           У відповідності до вимог п.2 ч.1 статті 29, статті 30 Закону України “Про судоустрій і статус суддів ” № 1402-УІІІ від 02.06.2016 року заступнику голови Апеляційного суду Чернігівської області Салаю Геннадію Анатолійовичу визначаю наступні адміністративні повноваження:

         1.Координує роботу судової палати у кримінальних справах, контролює ефективність діяльності апарату суду, який  забезпечує роботу палати, відповідає за дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку та за свою роботу в судовій палаті.

         2.Разом з секретарем судової палати планують роботу судової палати у кримінальних справах, вносить свої пропозиції в план роботи апеляційного суду Чернігівської області і контролює хід виконання плану роботи судової палати.

         3.Організовує роботу по наданню методичної допомоги в однаковому застосуванні законодавства судовою палатою у кримінальних справах та місцевими судами Чернігівської області, бере участь в організації навчальних (кущових) семінарів з суддями місцевих судів.

         4.Організовує роботу та здійснює контроль за роботою по розгляду звернень громадян з питань діяльності судової палати у кримінальних справах, інших питань здійснення правосуддя  судовою палатою.

         5.Розробляє  план заходів по підвищенню кваліфікації суддів палати, їх навчання в Національній школі суддів України у відповідності з планом.

         6.Здійснює аналіз судової статистики з розгляду справ судовою палатою у кримінальних справах та місцевими судами  Чернігівської області, здійснює контроль  за дотриманням строків розгляду справ судами області.

         7.Разом з секретарем судової палати організовують та проводять узагальнення судової практики у справах, віднесених до компетенції  судової  палати та результати узагальнення доводять до відома суддів апеляційного суду Чернігівської області, ВССУ та районних судів області.   

         8.Інформує збори суддів про результати роботи судової  місцевих судів у звітні періоди, визначає напрямки роботи з питань підвищення ефективності відправлення правосуддя.

        9.При необхідності підтримує зв’язок  з органами державної влади, правоохоронними органами, засобами масової інформації, правозахисними органами і координує діяльність з метою підвищення авторитету  правосуддя.

         10.Виконує доручення зборів суддів та голови апеляційного суду з питань відправлення правосуддя судовою палатою у кримінальних справах.

         11.Здійснює координацію роботи з правоохоронними органами і службою конвоювання по забезпеченню належного здійснення кримінального правосуддя в апеляційному суді.

         12.Звітує перед зборами суддів Апеляційного суду Чернігівської області за підсумками роботи судової палати у кримінальних справах  за кожне півріччя.

 

         Заступник голови Апеляційного суду Чернігівської  області Салай Геннадій Анатолійович  розглядає  в апеляційному порядку судові справи та матеріали з урахуванням коефіцієнту, встановленого рішенням зборів суддів.

 

Голова  Апеляційного  суду

Чернігівської   області                                                     С.Р.Тагієв

 

 

Суддею апеляційного суду може бути особа, яка відповідає вимогам до кандидатів на посаду судді, за результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному суді, а також відповідає одній із таких вимог:

1) має стаж роботи на посаді судді не менше п’яти років;

2) має науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права щонайменше сім років;

3) має досвід професійної діяльності адвоката, в тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення щонайменше сім років;

4) має сукупний стаж (досвід) роботи (професійної діяльності) відповідно до вимог, визначених пунктами 1-3 цієї частини, щонайменше сім років.

2. Суддя апеляційного суду здійснює правосуддя в порядку, встановленому процесуальним законом, а також інші повноваження, визначені законом.

 

Організаційне забезпечення роботи Апеляційного суду Чернігівської області здійснює його апарат, який очолює керівник апарату.

У своїй діяльності апарат Апеляційного суду Чернігівської області керується Конституцією України, законами України «Про судоустрій і статус суддів» та «Про державну службу», іншими нормативно-правовими актами України, Положенням про апарат Апеляційного суду Чернігівської області, рішеннями зборів суддів, а також наказами і розпорядженнями голови Суду, наказами керівника апарату суду.

Положення про апарат Апеляційного суду Чернігівської області розробляється керівником апарату суду на підставі Типового положення, погоджується Державною судовою адміністрацією України та затверджується зборами суддів Апеляційного суду Чернігівської області.

Структура і штатна чисельність апарату суду затверджуються Державною судовою адміністрацією України за погодженням з головою суду в межах видатків на утримання суду, передбачених у Державному бюджеті України.

Призначення на посади та звільнення з посад працівників апарату суду, застосування до них заохочень і накладання стягнень (крім посад заступників керівника апарату суду) здійснюється керівником апарату суду. Добір працівників апарату суду - державних службовців - проводиться на конкурсній основі відровідно до Закону України  "Про державну службу".