flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Порядок і строки розгляду звернень

16 жовтня 2019, 16:36

Основними чинними нормативно-правовими актами, що сприяють реалізації громадянами свого права на звернення, є:

Закон України «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996 року

 

Указ Президента «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» від 07.02.2008 р. № 109/2008

 

Постанова КМУ «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації» від 14 квітня 1997 року № 348

 

При надходженні до органів державної влади й органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, засобів масової інформації, їх керівників та інших посадових осіб звернень вони зобов'язані:

- об'єктивно, всебічно й вчасно перевіряти заяви чи скарги;

- на прохання громадянина запрошувати його на засідання відповідного органу, що розглядає заяву чи скаргу;

- скасовувати або змінювати рішення, які оскаржуються, у випадках, передбачених законодавством України;

- забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв'язку із заявою чи скаргою рішень;

 - письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи скарги й суть прийнятого рішення;

- вживати заходів щодо припинення неправомірних дій; виявляти та ліквідовувати причини й умови, що сприяли порушенням; вживати заходів щодо відшкодування матеріальних збитків і здійснювати інші заходи, передбачені Законом «Про звернення громадян» та іншими законами України.

 

Строки розгляду звернень 

Звернення розглядають і вирішують у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, що не потребують додаткового вивчення, — невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін розв'язати порушені в зверненні питання неможливо, то він може бути подовжений. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів. Особи, винні в порушенні Закону «Про звернення громадян», несуть дисциплінарну, цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законодавством України.

Відповідь на звернення можна поділити на декілька різновидів:

  1. Відповідь на звернення, що направлене за належністю – якщо питання, порушені у зверненні не входять до компетенції органу чи установи, воно протягом не більше як п’яти днів пересилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що обов’язково повідомляється громадянин, який подав звернення.
  2. Відповідь на звернення, що направляється як доручення. Звернення не може рахуватися надісланим за належністю якщо центральний апарат органу пересилає його на виконання до підвідомчого органу нижчого рівня, оскільки ч.3 ст. 7 Закону визначає, що звернення надсилається за належністю лише, якщо питання не належить до повноважень відповідного органу до якого надійшло звернення. Отже, в такому випадку, слід рахувати його як надане доручення щодо розгляду звернення.
  3. Відповідь на звернення, що залишено без розгляду. Відповідно до ст. 8 Закону України «Про звернення громадян» встановлено, що письмове звернення має бути надруковано або написано від руки розбірливо і чітко, підписано заявником (групою заявників) із зазначенням дати. Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями в термін не пізніше як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 Закону України "Про звернення громадян". Копія такого звернення залишається у провадженні того органу чи установи, до яких звернувся заявник. Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.
  4. Відповідь на колективне звернення. Відповідь на колективне звернення громадян направляється на ім’я першої особи, зазначеної у зверненні (якщо у зверненні не зазначено конкретної особи), в окремих випадках – кожному громадянину, який підписав звернення.
  5. Проміжна відповідь. Звернення громадян розглядаються в строк не більше одного місяця від дня їх надходження. Якщо в місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо (для розгляду заяви, скарги необхідно провести спеціальну перевірку, витребувати додаткові матеріали, вжити інших заходів) або звернення пересилається для розгляду іншій установі, начальник або його заступник встановлюють 16 необхідний строк для його розгляду, про що у п’ятиденний строк письмово повідомляють заявника. При цьому загальний строк розгляду звернення не може перевищувати 45 днів.